CƠ CHẾ CHÍNH SÁCH»CHUYÊN NGÀNH
Công văn số 6376/TCHQ-GSQL về việc chia tách, đóng ghép hàng hóa vận chuyển chung container
Ngày 14-7 Tổng cục Hải Quan ban hành công văn hướng dẫn thủ tục đối với hàng hóa đóng ghép chung container