CƠ CHẾ CHÍNH SÁCH»CHUYÊN NGÀNH
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tái cơ cấu VINATEX
Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án tái cơ cấu để Tập đoàn Dệt May Việt Nam (VINATEX) giai đoạn 2013- 2015.

Mục tiêu của tái cơ cấu lần này nhằm bảo đảm cho VINATEX tập trung vào lĩnh vực sản xuất, kinh doanh chính. Trên cơ sở đó hình thành chuỗi cung ứng Sợi – Dệt – Nhuộm – May; nâng cao giá trị gia tăng trong sản phẩm dệt may, hiệu quả sản xuất kinh doanh và sức cạnh tranh của VINATEX, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Ngành kinh doanh chính của VINATEX là sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu sản phẩm dệt may thời trang. Đồng thời, Tập đoàn còn được kinh doanh một số lĩnh vực có liên quan như: sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu nguyên liệu, phụ liệu, vật tư, thiết bị, phụ tùng, hóa chất, thuốc nhuộm, thiết bị phụ tùng ngành dệt may thời trang,…

Đồng thời, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu trong giai đoạn 2013 – 2015 Công ty mẹ - Tập đoàn Dệt May Việt Nam khẩn trương thực hiện cổ phần hóa. Theo đó, sau khi tái cơ cấu sẽ có 4 doanh nghiệp do Công ty mẹ - Tập đoàn nắm giữ 100% vốn điều lệ; 6 doanh nghiệp do Công ty mẹ - Tập đoàn nắm giữ từ trên 50 - 65% vốn điều lệ và 20 doanh nghiệp do Công ty mẹ - Tập đoàn nắm giữ dưới 50% vốn điều lệ.

Trong giai đoạn 2013 – 2015 phải thoái 100% vốn của Công ty mẹ - Tập đoàn tại 37 doanh nghiệp như: Công ty Đầu tư và Phát triển Bình Thắng; Công ty Tài chính cổ phần Dệt May Việt Nam; Trường đại học Trưng Vương và một số ngân hàng thương mại cổ phần,…Đồng thời, Bộ Công Thương phải có lộ trình và phương án cụ thể để hết năm 2015 hoàn thành việc thoái vốn.

Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu Bộ Công Thương chỉ đạo hoàn thành cổ phần hóa, sắp xếp các doanh nghiệp thành viên theo phương án tổng thể giai đoạn 2011 – 2015 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Cụ thể, những doanh nghiệp có thương hiệu, uy tín mà chưa cổ phần hóa hoặc Nhà nước còn nắm giữ ở mức trên 51% vốn điều lệ thì yêu cầu trước mắt cổ phần hóa, bán vốn đến mức Nhà nước còn nắm giữ 51% vốn điều lệ. Các doanh nghiệp có nhiều nhà đất ở các thành phố lớn khi cổ phần hóa, Tập đoàn báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định, trường hợp vượt thẩm quyền báo cáo Thủ tướng Chính phủ.