CƠ CHẾ CHÍNH SÁCH»CHUYÊN NGÀNH
Hỗ trợ kinh phí đào tạo nguồn nhân lực dệt may Việt Nam cho Tập đoàn Dệt May VN
Ngày 26/2/2014 Thủ tướng chính phủ đã ký QĐ 288/QĐ-TTg về việc hỗ trợ kinh phí đào tạo nguồn nhân lực dệt may Việt Nam cho Tập đoàn Dệt May Việt Nam.

Chi tiết xem file đính kèm

Quyết định 228/QD-TT