CƠ CHẾ CHÍNH SÁCH»TỔNG HỢP
 
Áp dụng các quy định thuế mới từ ngày 15/11
Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 151/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định số 91/2014/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế.
Hai thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực thuế
Bộ trưởng Bộ Tài chính vừa ký Quyết định số 2438/QĐ - BTC ngày 22/9/2014 công bố 2 thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực thuế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính.
Nguyên tắc cổ phần hóa doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước
Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 127/2014/TT-BTC hướng dẫn xử lý tài chính và xác định giá trị doanh nghiệp khi thực hiện chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần.
Bổ sung quy định thời gian nộp thuế
Chính phủ vừa ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế, trong đó bổ sung quy định thời gian nộp thuế tại Nghị định 83/2013/NĐ-CP quy định thi hành một số điều của Luật quản lý thuế và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế.